top of page

Ochrana a zpracování
osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1.Tento dokument upravuje zásady a pravidla zpracování osobních údajů , (zejména registrovaných maloobchodních a velkoobchodních uživatelů, návštěvníků webových stránek, zákazníků kteří učiní prostřednictvím našich webových stránek objednávku) v souvislosti s evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které je v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018). Poskytuje informace o tom, jaké a jak v souladu s aktuální legislativou zpracováváme osobní údaje– k jakým účelům, zda je zpracováváme na základě souhlasu nebo jiného právního důvodu, komu je můžeme předávat a jaká máte ohledně nakládání s osobními údaji práva.

 

1.2. Správcem osobních údajů,  podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost NATUREVITAL S.R.O SE SÍDLEM ŽIŽKOVO NÁM. 103, CHRUDIM II, PSČ 537 01, IČ 02443562; ZAPSANÁ POD SPIS.ZN.C, VLOŽKA 33013, VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ (dále jen „Správce“). Provádí zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Kontaktní údaje správce: 
doručovací adresa: NATUREVITAL s.r.o. , Žižkovo nám. 103, Chrudim II, PSČ 537 01
e-mail: info@mibio.cz; telefonní kontakt: +420 605 286 360

 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Vymezení pojmů

2.1. Osobními údaji se rozumí
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

 

2.2. Zpracováním osobních údajů se rozumí
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

3.1. Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí ze zdrojů, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením Smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje správci poskytnout, avšak poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření Smlouvy a pro její plnění. Bez poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů není možné Smlouvu se společností  NATUREVITAL s.r.o. uzavřít. Kromě Vámi sdělených údajů mohou Vaše osobní údaje pocházet také z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík.

 

3.2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

 

3.3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

4. Právní základy zpracování osobních údajů  podle čl. 6 Nařízení, kdy lze osobní údaje zpracovávat:

 

Subjekt údajů udělil souhlas se  zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

5. Účel zpracování osobních údajů

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů a právním základem pro jejich zpracování je uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností NATUREVITAL s.r.o. prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.natuli.cz , včetně doručení zboží, včetně případného řešení práv z vadného plnění (reklamace), či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, jakož i plnění povinností společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů 

Při vytvoření Vaší objednávky

Pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem jsou při objednávce vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, e-mailová adres, telefonní číslo, dále také platební údaje. V objednávce můžete uvést i další nepovinné údaje, jako např. vyplnění poznámky v objednávce (např. adresa zaměstnání, preferované časy doručení a další informace) kdy tyto údaje poskytujete dobrovolně a slouží pouze pro efektivnější poskytnutí služeb. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Při vytvoření registrace

Jste-li registrovaným zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vedení vašeho uživatelského účtu a vedení zákaznického konta. S vaším uživatelským  účtem se vám díky poskytnutým osobním údajům u vašeho profilu zpřístupní řada užitečných funkcí, registrace přináší i možnost výhodnějších nákupů. 

Marketingové nabídky 

Zasíláme vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení. V případě, že jste registrovaným zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení i prostřednictvím SMS zpráv či push notifikací v naší mobilní aplikaci. Push notifikace obsahující obchodní sdělení můžete obdržet i na Facebooku, respektive přes Messenger. Toto zpracování se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dané sociální sítě. V případě, že odběr obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

Marketingová sdělení – telemarketing

Marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží, služeb a probíhajících akcí a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho telefonního čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu.

Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku (viz stránka kontakty > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky

Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Při komunikaci s Vámi, zákaznická podpora

Vaše osobní údaje získáváme též v případě když s námi komunikujete, a to jak prostřednictvím naší zákaznické linky, e-mailu, telefonu, chatu, klasické pošty tak i prostřednictvím sociálních sítí. Snažíme se poskytovat a vylepšovat naše služby a abychom mohli vyřešit vaše požadavky potřebujeme vaše osobní údaje  k jejich vyřízení. Jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje které potřebujeme 

Zákaznická hodnocení zboží a služeb – zpětná vazba:

poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

Osobní údaje třetích osob

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob v rámci používání našich Služeb (např. jméno nebo telefonní číslo) třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.
Jedná se například o situaci že vyzvednutím zakoupeného zboží pověříte osoby, které jsou za vás oprávněné zboží převzít.

Doba uchovávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou a po dobu trvání účinků k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

Vaše práva - práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

VII Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Údaje získané prostřednictvím cookies.

Automaticky zpracováváme i cookies.

Pokud navštívíte náš web a máte nastaveno ve vašem prohlížeči „Povolit cookies“ a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách ((umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení). Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby

Cookies jsou krátké textové soubory, malý soubor písmen a čísel, který vznikne navštívením každé webové stránky který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Pokud nechcete soubory cookie přijímat, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby vás při jejich odeslání do počítače upozornil, nebo se zapnutou funkcí anonymního prohlížení – ta brání ukládání údajů o navštívených webech. Nebo si v používaném prohlížeči můžete nastavit zákaz ukládání cookies, nebo můžete jejich ukládání zcela zakázat.
Rovněž můžete odstranit soubory cookies, které již byly nastaveny. V tomto případě ale nemusí některé části webových stránek správně fungovat (např. vypnutím analytických cookies nám defacto ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu).

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky a používání našich služeb, mohou být určité informace jako jsou např. IP adresa, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka, shromažďovány pasivně. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.


Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Společnost NATUREVITAL neshromažďujeme a nezpracováváme jakékoli osobní údaje které by se týkaly vyznání, rasy a původu, přesvědčení či zdravotního stavu.

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.


V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet:

a) prostřednictvím e-mailu na následující adresu info@mibio.cz
b) vyplněním kontaktního formuláře na našich stránkách
c) telefonicky na čísle +420 605 284 074

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

 

Naše společnost vždy respektovala a dodržovala principy a zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků a klientů a uživatelů našeho webu. Chráníme veškeré osobní údaje poskytnuté nám při objednávce, nákupu, nebo při registraci před zneužitím. Osobní údaje zpracováváme jen v situacích nutných pro fungování a vaše pohodlné používání a to v souladu s aktuální legislativou.

 
Kdykoli můžete požádat o jejich změnu nebo vymazání.

 

Naším zájmem je poskytovat vám i nadále ty nejlepší služby které vy můžete využívat bez jakýchkoli omezení.

bottom of page